Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DIETETYCZNYCH

Gabinet Dietetyczny Joanna Wańkowicz

1. Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług dietetycznych świadczonych przez Dietetyka Joanna Wańkowicz na rzecz Pacjentów.

2. Definicje

Dietetyk – Joanna Wańkowicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Dietetyka Joanna Wańkowicz, ul. Szeroka 18,64-610 Rogoźno NIP: 7792088088 REGON: 301543495. Pacjent – każda osoba, która korzysta z usług dietetycznych Dietetyka Materiały – jadłospisy, diety, plany żywieniowe, porady dietetyczne, zwane w dalszej części także dietą.

3. Przedmiot działania

 1. Dietetyk udziela porad dietetycznych, układa indywidualne jadłospisy dietetyczne, diety, plany żywieniowe oraz bada skład ciała metodą bioimpedancji elektrycznej. Usługi te wykonywane są odpłatnie.
 2. Jadłospisy, diety i plany żywieniowe wraz z zaleceniami dotyczącymi ich stosowania wysyłane są na adres mailowy podany przez Pacjenta bądź są odbierane przez Pacjenta osobiście u Dietetyka.

4. Zakres pracy Dietetyka

Dietetyk wykonuje świadczenia zdrowotne w zakresie układania i bilansowania diet, opieki zdrowotnej służące profilaktyce, zachowani, przywracaniu i poprawie zdrowie.

5. Obowiązki Pacjenta

 1. Pacjent osobiście udziela Dietetykowi wszelkich niezbędnych informacji celem sporządzenia wywiadu zdrowotno – żywieniowego, który jest niezbędny do ułożenia przez Dietetyka prawidłowej diety.
 2. Pacjentem jest każda osoba która ukończyła 16 rok życia i korzysta z usług dietetycznych u Dietetyk Joanny Wańkowicz lub osoba poniżej 16 roku życia po przedstawieniu pisemnej zgody Rodzica lub Opiekuna na korzystanie z tych usług,
 3. Pacjent w trakcie korzystania z usług Dietetyka zobowiązany jest podawać Dietetykowi wyłącznie prawdziwe dane oraz każdorazowo informować Dietetyka o ich zmianach.
 4. Pacjent nie będzie samodzielnie dokonywać żadnych zmian w ułożonych przez Dietetyka dietach.
 5. Pacjent ma obowiązek konsultowania z Dietetykiem chęci wprowadzenia zmian do zaleceń Dietetyka i ułożonych przez Dietetyka diet.
 6. W przypadku udzielenia przez Pacjenta niepełnej lub nieprawdziwej informacji dotyczącej jego stanu zdrowia a także nie poinformowania o zmianie stanu zdrowia, Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za następstwa stosowania przez Pacjenta ułożonej diety.
 7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pacjent przed rozpoczęciem diety powinien skonsultować możliwość jej stosowania z lekarzem.
 8. W razie uzasadnionej potrzeby Pacjent kontaktuje się z Dietetykiem za pomocą poczty e-mail lub telefonu.
 9. Pacjent wyraża zgodę na terapię dietetyczną i zobowiązuje się stosować ułożoną przez Dietetyka dietę.
 10. Podczas pierwszej wizyty Pacjent dokonuje pełnej wpłaty za ułożenie indywidualnej diety, jadłospisu lub udzielenie porady dietetycznej lub badanie składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej.

6. Obowiązki Dietetyka

 1. Po spełnieniu powyższych obowiązków przez Pacjenta, Dietetyk zobowiązuje się do ułożenia indywidualnej diety w terminie ustalonym z pacjentem.
 2. W razie uzasadnionej potrzeby Dietetyk kontaktuje się z Pacjentem za pomocą poczty e-mail, telefonu oraz strony internetowej.
 3. Dietetyk zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu oczekiwania na dietę przez pacjenta z przyczyn losowych, o czym zobowiązuje się niezwłocznie poinformować pacjenta mailowo, lub telefonicznie.

7. Ochrona prywatności

Dane, które przekazane zostaną w trakcie konsultacji dietetycznej, a które mogą być danymi osobowymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101, Poz. 926 z późniejszymi zmianami), wykorzystane będą tylko na potrzeby ułożenia diety i do kontaktu z Pacjentem, który je udostępnił. Dane te w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.

8. Postanowienia końcowe

 1. Pacjentowi wiadome jest, że przygotowana dla niego dieta jest opracowywana z dbałością o jego zdrowie i wg aktualnej wiedzy naukowej, lecz z uwagi na złożoność problemu oraz organizmu ludzkiego nie zawsze skutki jej stosowania są możliwe do przewidzenia a efekty końcowe pewne. Dietetyk nie bierze zatem odpowiedzialności za brak oczekiwanych skutków lub za negatywne skutki stosowania diety.
 2. Dietetyk nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne negatywne zmiany w stanie zdrowia Pacjenta, które powstaną z winy Pacjenta na skutek nie stosowania się do ustalonej diety lub w wyniku zatajenia stanu zdrowia i innych okoliczności, nie zgłoszonych Dietetykowi.
 3. Wszelkie materiały otrzymane od Dietetyka mogą być wykorzystywane przez Pacjenta wyłącznie do jego osobistego użytku, bez prawa do ich kopiowania, udostępniania osobom trzecim i rozpowszechniania bez zgody Dietetyka. Przekazywanie materiałów osobom trzecim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dietetyka naraża Pacjenta na odpowiedzialność prawną za naruszanie praw autorskich.

ZGODA PACJENTA NA TERAPIĘ DIETETYCZNĄ

Zgodnie z art. 16 -18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.) wyrażam zgodę na korzystanie z usług Gabinetu Dietetycznego Joanna Wańkowicz. Oświadczam, że udzieliłam/em wyczerpujących i prawdziwych informacji co do mojego stanu zdrowia i przyjmowanych leków. O wszelkich zmianach stanu mojego zdrowia zobowiązuję się powiadomić dietetyka. Przyjmuję do wiadomości, że w/w wiadomości są danymi poufnymi. Powyższe zasady przeczytałam/em i zrozumiałam/em, uzyskałam/em również wszelkie wyjaśnienia dotyczące przebiegu diety w moim przypadku. Rozumiem, że tak jak w przypadku wszystkich procedur ogólnomedycznych, pozytywne efekty leczenia nie są zagwarantowane. Ponadto terapia dietetyczna jest wykonywana w celu usunięcia konkretnego problemu i może nie wyeliminować innych ukrytych problemów.

ZGODA PACJENTA NA UDOSTĘPNIANIE DANYCH („RODO”)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych firmie Dietetyka Joanna Wańkowicz w postaci imienia i nazwiska, adresu, telefonu, adresu e-mail, danych z wywiadu żywieniowego i wyników badań i zostałam poinformowana/poinformowany, że dane te zostaną wykorzystane do skomponowania diety i nie zostaną udostępniane osobom trzecim.

 • Podczas wizyty Pacjenta na stronie serwisu automatycznie zbierane są dane, tj. nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą zostać użyte do analizy zachowań Pacjentów na stronie internetowej serwisu, zbierania danych demograficznych, personalizacji zawartości strony internetowej.
 • Dane uzyskane na podstawie bezpośredniego kontaktu Pacjenta z Dietetykiem są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Dietetykiem i udzielenia odpowiedzi na przesłane przez niego pytanie.
 • Zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego newslettera przez Pacjenta następuje na skutek dobrowolnego podania adresu e-mail na stronie serwisu www.dietetykwankowicz.pl.
 • Uzyskane w powyższy sposób dane dodawane są do listy mailingowej Strony. Strona nie odsprzedaje ani nie udostępnia adresu e-mail Pacjenta podmiotom trzecim. Prawidłowy adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysyłać Klientom za ich zgodą informacje handlowe o nowościach, promocjach oraz reklamach podmiotów współpracujących oraz skomponowaną indywidualnie dietę on-line.