Regulamin sklepu

Regulamin zakupów w sklepie internetowym

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy www.dietetykwankowicz.pl prowadzony przez firmę DIETETYKA Joanna Wańkowicz z siedzibą w Rogoźnie (64-610) przy ul. Szerokiej 18, NIP 7792088088, (dalej zwaną też „Sklepem”).

§2

2. Za „e-wydania” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się usługę polegającą na udostępnieniu do pobrania z konta Klienta w Sklepie, takich treści cyfrowych jak: e-booki, e-książki, e-diety.

3. Przez „Klienta” należy rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadającą zdolność prawną, korzystającą ze sklepu internetowego www.dietetykwankowicz.pl, w tym w szczególności dokonującą zakupów.

4. Za „Konsumenta” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.dietetykwankowicz.pl niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).   

5. Przez „Dni Robocze” rozumie się każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

6. Za „wadę fizyczną” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się niezgodność e-wydania z umową.

7. Za „wadę prawną” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się sytuację, w której e-wydanie stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli e-wydanie jest obciążone prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu e-wydaniem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

§3

1. Klient wybiera e-wydanie z oferty Sklepu prezentowanej na stronie internetowej www.dietetykwankowicz.pl i składa zamówienie korzystając z ww. strony internetowej.

2. Z chwilą złożenia zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.

§4

1. Cena towaru wyświetlana jest przy tytule lub nazwie danej pozycji.

§5

1. Sklep dokłada najwyższej staranności, aby informacje o e-wydaniach jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami, jak również do dokonywania zmian ceny towarów. Uprawnienie do dokonywania zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, informacje e-wydaniach podawane na stronach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§6

Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Sklep, dokonane e-mailem przesłanym na adres podany przez Klienta, zawierające informacją o przyjęciu zamówienia, oraz wpłynięcie całej należnej kwoty (ceny) na konto Księgarni.

§7

W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Sklepu w ciągu dwóch dni roboczych od dnia jego złożenia, należy powiadomić Sklep za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, odpowiednio na adres: gabinet@dietetykwankowicz.pl, lub pod numerem tel.: 515 899 253.

§8

1. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania, do momentu dostępności e-wydań w Sklepie.

2. Akcje promocyjne oraz wyprzedaże mogą być prowadzone przez określony czas, o którym Sklep informuje Klientów na stronie internetowe

§9

1. O niedostępności jakiegokolwiek zamówionego towaru Sklep powiadamia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§10

2. E-wydania są gotowe do odbioru (pobrania) w momencie zaksięgowania wpłaty w Sklepie.

3. E-wydania należy pobrać jak najszybciej po otrzymaniu informacji o zaksięgowaniu wpłaty i możliwości pobrania. 

§11

1. Sklep oferuje poniższe formy płatności za zamówione e-wydania:

a) przelewem – e-wydanie będzie możliwe do odbioru (pobrania) w momencie zaksięgowania wpłaty na Koncie Sklepu

Numer i  rachunku bankowego Sklepu:                       

mBank: 19114020040000320281931781

b) szybkimi płatnościami: przelewy24 – e-wydanie będzie możliwe do odbioru (pobrania) po wpłynięciu potwierdzenia do Sklepu, że cała należność za towar została uiszczona

§12

1. Każdy Klient na dowód zakupu e-wydania otrzymuje potwierdzenie zakupu w postaci paragonu lub faktury.

2. Jeśli faktura ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą w zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta. Dokonując zakupu w Sklepie i potwierdzając złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu.

3. W przypadku zamówienia e-wydania faktura VAT lub potwierdzenie zakupu zostaną wysłane do 7 dni od realizacji zamówienia (pobrania pliku przez Klienta), na adres e-mail lub drogą tradycyjną (Pocztą Polską) na dane podane podczas składania zamówienia.

§13

2. Sklep nie realizuje zamówień e-wydań poza granicę Polski.

§14

1. Złożone zamówienie może zostać anulowane drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 515 899 253 lub drogą mailową: gabinet@dietetykwankowicz.pl.

2. Anulować można jedynie zamówienia, które nie zostały opłacone.

§15

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 16

1. W stosunku do Konsumenta Księgarnia ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz w innych przepisach szczególnych mających zastosowanie do Sklepu.

3. Niezgodność e-wydania z umową ma miejsce w szczególności gdy:

a) e-wydanie nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub jego przeznaczenia, 

b) Konsumentowi e-wydanie zostało przekazane w stanie niezupełnym;

c) e-wydanie nie ma właściwości, o których istnieniu Konsument był zapewniany przez sprzedawcę

§17

1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: gabinet@dietetykwankowicz.pl

2. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

§18

1. Sklep Internetowy www.dietetykwankowicz.pl dokłada wszelkich starań by zgromadzone przez nią dane osobowe Klientów podlegały ochronie przewidzianej w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym na zasadach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych Klientów udostępnionych w Sklepie Internetowym www.dietetykwankowicz.pl jest forma DIETETYKA Joanna Wańkowicz z siedzibą w Rogoźnie (64-610) przy ul. Szerokiej 18, NIP 7792088088.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji złożonych zamówień lub świadczenia innych usług drogą elektroniczną, w tym wysyłki newslettera, jeśli taka usługa została zamówiona.

4. Dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Klientem umowy lub do momentu złożenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

5. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Sklep w świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Ponadto, Klient ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Ponadto, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. W przypadku Klientów, którzy wybrali spersonalizowaną formę usługi newsletter, ich dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie).

8. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne ale niezbędne w celu składania zamówień, założenia konta oraz korzystania z określonych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym usługi newsletter.

9. Sklep stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.